Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Czcionka:

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciekocinie

 

Zgodnie z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych) – RODO; informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą w Ciekocinie Nr 11, zwany dalej Administratorem Danych. Administrator Danych prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych w zakresie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym w tym realizowania programów wychowania przedszkolnego oraz wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i c) RODO.
 2. Administrator Danych zgodnie z Art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa oraz waszych podopiecznych danych osobowych, a także korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z siedzibą w Ciekocinie; e-mail: IODO@choczewo.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych przetwarzane będą wyłącznie w celu dla którego są zbierane i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania Państwa zgody, chyba że obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest uzyskana zgoda na ich przetwarzanie w związku z przyjęciem dziecka do przedszkola lub podjęciem nauki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z siedzibą w Ciekocinie,
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełniania, uaktualniania oraz żądania sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe,
 • żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadku stwierdzenia, że dane te są przetwarzane, przechowywane i udostępniane innym podmiotom (głównie handlowo-marketingowym) niezgodnie z obowiązującym prawem lub pozyskane z naruszeniem prawa,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, żądania usunięcia danych lub też ograniczenia przetwarzania tych danych,
 • Na powyższe uchybienia w zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie,
 • przysługuje Państwu również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, które związane jest np. z przerwaniem opieki przedszkolnej lub edukacji w Szkole.
 1. Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w stosunku do celów dydaktycznych, edukacyjnych lub opiekuńczych, w tym również profilowaniu,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres wyrażony w zgodzie na ich przetwarzanie oraz wynikający z przepisów prawa w tym zakresie (Ustawa z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty – Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985, 2169, z 2017 r. poz. 60, 949, 1292).
 3. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe Pani/Pana oraz Państwa dzieci zostały zebrane, mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres wyznaczony na podstawie przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730 z późn. zm.).

 

 

Polityka prywatności serwisu https://spciekocino.szkolna.net

 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane RODO.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu https://spciekocino.szkolna.net, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą w Ciekocinie (Ciekocino 11, 84-210 Choczewo) reprezentowany przez Dyrektora Placówki.  Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: zspciekocino@choczewo.com.pl lub pod numerem telefonu: 58 572-44-11, Administrator Danych Osobowych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pozyskiwanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami RODO, Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z siedzibą w Ciekocinie; e-mail: IODO@choczewo.com.pl
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  1. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO;
  2. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  3. udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem adresu e-mail i telefonu kontaktowego dostępnego na stronie https://spciekocino.szkolna.net/kontakt na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody użytkownika Serwisu lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika w Serwisie.
  5. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 4 pkt. b) jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z funkcjonalności, tj. rejestracji i prowadzenia konta użytkownika.
  6. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem lub adresu e-mail i telefonu kontaktowego dostępnego na stronie https://spciekocino.szkolna.net:   

- imię i nazwisko,

- adres e-mail,

- numer telefonu,

- inne dane przekazane przez użytkownika.

 1. Przekazanie danych wskazanych powyżej w ppkt. f) jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest niemożność przekazania użytkownikowi odpowiedzi.
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do obsługi zapytania, rozpatrzenia sprawy.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej w ppkt. f).

W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas niezbędny do realizacji przygotowania odpowiedzi umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy archiwizacyjne, podatkowe, rozliczeniowe, itp.,
 • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z przepisów prawa np. z umowy.

j. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta użytkownik, ale również z przepisów prawa.

 1. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług IT, technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zachowując odpowiedni poziom bezpieczeństwa udostępnianych danych;
 • innym administratorom, np. dostawcom korespondencji, firmom kurierskim.
 1. Informujemy również, że Administrator Danych nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w swoich zbiorach do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 6. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
 1. W celu realizacji wskazanych powyżej w pkt. 7 praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: zspciekocino@choczewo.com.pl
 2. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych zostały dobrane zgodnie z art. 32 i 35 RODO.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Serwisu https://spciekocino.szkolna.net Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.
 4. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce Prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.
 1. POLITYKA COOKIES
 1. Administrator Danych gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie – logi systemów (tzw. rejestry zdarzeń), zawierające w szczególności publiczne adresy IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Logi systemów wykorzystywane są przez Administratora do celów statystycznych. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników odwiedzających Serwis.
 2. Administrator, stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu plików cookie, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej https://spciekocino.szkolna.net
 3. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookie – pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i służące do korzystania ze stron Serwisu.
 4. Celem wykorzystywania plików cookie przez Serwis jest:
  1. tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników,
  2. dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu,
 5. Za pomocą technologii cookie zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
 6. W trakcie odwiedzania Serwisu do urządzenia końcowego użytkownika wysyłany jest co najmniej jeden plik cookie w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika są automatycznie rejestrowane przez Serwis.
 7. Pliki cookie mogą być także zamieszczane i wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem partnerów IT.
 8. W Serwisie mogą znajdować się odnośniki do innych stron WWW, przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm lub instytucji, m.in.: dziennik elektroniczny, wtyczki portali społecznościowych (Twitter, Facebook), mapy (Google Maps). Korzystanie z tych aplikacji lub odnośników może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do wskazanych zewnętrznych podmiotów.
 9. Pliki cookie, przechowywane przez nie informacje oraz uzyskiwanie dostępu do tych informacji nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 10. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookie, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.
 11. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookie, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
 12. Informacje na temat zarządzania plikami cookie w poszczególnych przeglądarkach – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookie – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  1. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  2. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  4. Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
  5. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 13. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chcą, aby pliki cookie pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.

JADŁOSPIS

PONIEDZIAŁEK 13.12.2021

SZKOŁA

OBIAD: ZUPA KRUPNIK, PIECZYWO

PRZEDSZKOLE

ŚNIADANIE:KANAPKI Z WĘDLINĄ, POMIDOREM, ŻÓŁTYM SEREM, HERBATA Z CYTRYNĄ

OBIAD: ZUPA KRUPNIK, MAKARON Z SOSEM SPAGHETTI

PODWIECZOREK: DROŻDŻÓWKA

WTOREK 14.12.2021

SZKOŁA

OBIAD: ZUPA JARZYNOWA, PIECZYWO

PRZEDSZKOLE

ŚNIADANIE: KANAPKI Z WĘDLINĄ,TWAROŻKIEM, OGÓRKIEM, KAKAO

OBIAD: ZUPA JARZYNOWA, KOTLET MIELONY, ZIEMNIAKI, SURÓWKA 

PODWIECZOREK: OWOC
 
 

* z przyczyn niezależnych jadłospis może ulec zmianie

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny