Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Podsumowanie ankiety dla rodziców

Utworzono dnia 22.03.2019
Czcionka:

Ankietę rozdano 16 stycznia 2019 r. dla 49 rodziców uczniów naszej szkoły (klasy I-VIII). Wypełnionych ankiet przez rodziców wróciło 35, co daje nam wynik 71,4 %. Ankieta była całkowicie anonimowa i miała za zadanie poznać opinie i oczekiwania rodziców dotyczące różnych sfer działalności szkoły. Poniżej prezentuję końcowe wnioski z jej analizy. Jednocześnie serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom, którzy poświęcili swój czas i podzielili się z nami swoją opinią. Z całością ankiety wraz z wykresami, danymi głosowymi i procentowymi do każdego pytania, można się zapoznać u pedagoga szkolnego.

Wnioski

W ankiecie wzięło udział 35 osób z 49 uprawnionych, co daje nam 74%. Jest to zdecydowana większość. Rodzice na wypełnienie ankiety mieli prawie dwa tygodnie. Aby ankieta nie budziła zastrzeżeń co do jej anonimowości, na korytarzu przy wejściu do szkoły była ustawiona skrzynka na ankiety, co dawało 100% anonimowość. W badaniu zależało mi na szczerości rodziców i autentyczności opisywanych sytuacji - mam nadzieję, iż takie otrzymałam.

Z przeprowadzonego badania wynika, iż zdecydowana większość rodziców jest zadowolona  z działalności Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciekocinie. Uważają, iż wywiązujemy się z obowiązku opieki nad dziećmi, które w szkole czują się bezpiecznie i chętnie do niej przychodzą. Oczywiście były głosy, które mówią nam, że nie jest to w 100% pełne zadowolenie, jednak stanowią one nieliczny odsetek wszystkich głosów. Nie mniej jednak będziemy się przyglądać każdemu zgłoszeniu indywidualnie.

Zdecydowana większość głosów stwierdza, iż dzieci mogą liczyć na pomoc nauczycieli w razie problemów. Należy jednak zwrócić uwagę na sprawiedliwe ocenianie uczniów, gdyż większość głosów była za odpowiedzią "prawie zawsze", co oznacza, że występują wątpliwości co do owego oceniania. Może warto bardziej uzasadniać uczniom, co wpłynęło na ich ocenę.

Prawie 100% badanych odpowiedziało, iż ich dziecko nie skarży się na problemy napotykane w szkole, co oczywiście dla nas jest bardzo dobrym wynikiem. Natomiast 1/3 rodziców odpowiedziała twierdząco na przejawy agresji ze strony kolegów. Wymieniano m. in.: agresję słowną, fizyczną, niszczenie przedmiotów, przezwiska, itp. Nie jest to dobry wynik i trzeba zwrócić jeszcze większą uwagę na bieżące relacje wśród dzieci a także w dalszym ciągu prowadzić akcje profilaktyczne. Niektóre z wymienionych sytuacji miały miejsce wcześniej - w latach poprzednich, niektóre jednak są dość aktualne.

Oczekiwania rodziców wobec szkoły pod względem nauczania, wychowania, opieki i rozwijania zainteresowań są według badanych w zdecydowanej większości spełniane.

Kontakty z wychowawcami klas zdecydowanie bardzo dobre. Natomiast kontakty z innymi nauczycielami rozłożyły się mniej więcej po połowie na bardzo dobre i dobre, co również nie budzi większych zastrzeżeń. Rodzice uważają, iż są wystarczająco informowani o postępach w nauce i zachowaniu swojego dziecka; a informacje o dziecku są przekazywane przez nauczycieli w atmosferze życzliwości i zrozumienia. 31 na 34 ankietowanych przyznało, że "zawsze" uzgadniane z nimi są ewentualne działania wychowawcze podejmowane wobec ich dziecka, pozostali odpowiedzieli: "prawie zawsze", co również jest dla szkoły dobrym wynikiem. Niecałe 100% badanych odpowiedziało, że wartości i postawy kształtowane przez szkołę są dla nich samych równie bliskie.

Odnosząc się do pytania, w którym chcemy się dowiedzieć czy rodzic został zapoznany z obowiązującymi w szkole programami, odpowiedzi prezentują się następująco: WSO - 100% badanych została zapoznana z jego treścią; Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny - 2 osoby odpowiedziały "raczej tak", co oznacza, że nie są pewne czy się z nim zapoznały, pozostali zostali zapoznani; Programy nauczania - 100% rodziców zapoznanych.

Kolejny dział to współpraca rodziców ze szkołą. Znaczna większość ankietowanych uważa, że jest zachęcana do brania czynnego udziału w życiu szkoły. Sami rodzice swoje zaangażowanie określają kolejno na: duże, bardzo duże i średnie. Jak najbardziej pokrywa się to z rzeczywistością, gdyż rodzice uczniów naszej szkoły na prawdę są zaangażowani w jej rozwój, wspierają wszystkie działania i akcje a także w każdej chwili są chętni do pomocy.

Większość badanych uznała, że w szkole wystarczająco dużo mówi się o zdrowym stylu życia, w tym o niebezpieczeństwie uzależnień. Tylko jeden rodzic napisał o wiadomym mu stosowaniu używek przez uczniów - palenie papierosów - sytuacja miała miejsce poza terenem szkoły i poza zajęciami szkolnymi.

W ostatnim pytaniu kierowanym do wszystkich ankietowanych, prosiłam o wypisanie pozytywów oraz tego, co należy zmienić odnosząc się do naszej szkoły. Pozytywów było bardzo wiele, co niezmiernie cieszy. Rodzice opisywali realizowane działania na terenie szkoły, zaangażowanie nauczycieli, rozwój szkoły, opiekę nad dziećmi, podejście do nauki, itp. Znalazły się także minusy, dzięki którym będziemy mogli jeszcze bardziej udoskonalić jakość podejmowanych działań i każda uwaga jest dla nas cenną wskazówką. Dość często powtarzał się argument braku sali gimnastycznej, co na chwilę obecną nie mamy większego wpływu, aby to zmienić.

Z dodatkowych pytań dla rodziców uczniów klasy pierwszej wiemy, że gdyby mieli możliwość ponownego wyboru szkoły dla swojego dziecka, to wybraliby tak samo oraz że ich zdaniem szkoła wywiązuje się z zadań związanych z adaptacją dziecka w szkole. Mimo, iż na te pytania odpowiedziało więcej badanych niż powinno - 19 zamiast 7 - cieszy nas ten fakt, ponieważ wnioskujemy, że rodzice uczniów klas starszych również wybraliby ponownie ZSP Ciekocino na szkołę dla swojego dziecka.

Ostatnie pytanie dodatkowe należało do rodziców uczniów klasy ósmej. Pytałam o stopień zadowolenia ze szkoły, którą kończy ich dziecko. Odpowiedzi było pięć, z czego 3 na "tak" i 2 na "raczej tak". Również jest to uważam zadowalający wynik.

W całokształcie przeprowadzonego badania, uważam że rodzice nie mają większych zastrzeżeń co do pracy szkoły, uczniowie są zadowoleni z pracy nauczycieli oraz metod ich nauczania, współpraca z rodzicami układa się bardzo dobrze a dyrekcja szkoły na bieżąco dba o jej rozwój, wizerunek i jakość nauczania oraz wychowywania. W ankietach pojawiają się także negatywne opinie czy opisywane sytuacje, jednak stanowią one sporadyczne przypadki. Nie mniej jednak są one dla nas bardzo cennymi uwagami i pozwolą nam na wnikliwsze przyjrzenie się sprawom i podjęcie stosowanych działań.

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Do końca roku szkolnego pozostało: